martes, 29 de marzo de 2011

Sellaceys. Silicona ácida.


L'hora de les preguntes.
Hi ha coses que no em quadren, com no em quadren els interessos personals en la política i la gestió pública.

Com a doctors té l'església, economistes hi ha en el món que utilitzen els números a la seua conveniència i perquè ja, vist el vist, són capaços de dir mentides com a bergants.

L'últim informe que vaig llegir d'eixos pressupostos que es fan i es refan a conveniència, el deute viu de l'Ajuntament de Sella era de 100.000 eurazzos , dades oficials:

-Segons el Ministeri d'Economia i Hisenda l'Ajuntament de Sella a 31/12/2009 posseïx un deute de 100.000 €.

-El deute viu a 31/12/2008 ascendia a 34.000 pel que en l'ultime any el deute va créixer en 66.000 €.

Però, a mitat del 2010 ixen notícies en premsa dient que el miracle s'ha produït i el consistori tanca el 2009 amb els comptes en positiu. Mentida. A un altre gos amb eixe collar.

"Dins del primer trimestre de cada exercici, el Ministeri d'Economia i Hisenda elevarà informe detallat a la Comissió Nacional d'Administració Local, del deute viu, a 31 de desembre de l'exercici immediat anterior, de cada entitat local, en termes agregats i expressats en euros. L'informe anterior serà publicat pel Ministeri d'Economia i Hisenda." Diu l'article 41.2 del reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, sobre Estabilitat Pressupostària.

I llavors cal fer el compte de la vella, si el deute era de 100.000 per a uns i de 15.000 per a altres a 31 del 12 de 2009, algú mentix. Serà el Ministeri d'Hisenda??.I un detall molt, però que molt significatiu , el pressupost de 2007 no apareix...Perquè?...

___________________________________

La hora de las preguntas.
Hay cosas que no me cuadran, como no me cuadran los intereses personales en la política y la gestión pública.

Como doctores tiene la iglesia, economistas hay en el mundo que utilizan los números a su conveniencia y porque ya, visto le visto, son capaces de decir mentiras como bellacos.

El último informe que leí de esos presupuestos que se hacen y se rehacen a conveniencia, la deuda vive del Ayuntamiento de Sella era de 100.000 eurazzos , datos oficiales:

-Según el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Sella a 31/12/2009 posee una deuda de 100.000 €.

-La deuda vive en 31/12/2008 ascendía a 34.000 por el que en lo último año la deuda creció en 66.000 €.

Sin embargo, a mitad de 2010 salen noticias en prensa diciendo que el milagro se ha producido y el consistorio cierra el 2009 con las cuentas en positivo. Mentira. A otro perro con ese collar.

"Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el Ministerio de Economía y Hacienda elevará informe detallado a la Comisión Nacional de Administración Local, de la deuda vivo, a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de cada entidad local, en términos agregados y expresados en euros. El informe anterior será publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda." Dice el artículo 41.2 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, sobre Estabilidad Presupuestaria.
Y entonces hay que hacer la cuenta de la vieja, si la deuda era de 100.000 para unos y de 15.000 para otros a 31 del 12 de 2009, alguien miente. Será el Ministerio de Hacienda??.Y un detalle muy, pero que muy significativo , el presupuesto de 2007 no aparece...Porque?...

5 comentarios:

Àngels dijo...

Fa molt de temps que no vaig als plens i llegint açò m'ha vingut un dubte: quan l'oposició pregunta per aquestes coses, que repon l'equip de govern?

Sótano dijo...

Si li interesa posar-e una medalla, Jose P. Rubio, si com esta, com que no interessa, la Presidenta, espeta" Alguna pregunta més?? i es queda aixina, dona igual que ho demenes per ecrit..queda en el limbo ..in saecula, saeculorum, dona igual les voltes que ho repetixques.

Morning Star dijo...

O siga, que "d'alcaldessa milagro" res de res, no?

Xé, i jo que pensava que ja tenia clar el meu vot... ;)

Sótano dijo...

http://www.youtube.com/watch?v=-HeRaXfsdSQ

repúblicana dijo...

Son tan falsos, que coseguirán hacer quedar por mentirosos a Hacienda. Y el pueblo feliz tocando el tambor